Poradna

 • Před každým uvedením bazénu do provozu,je třeba bazén důkladně vyčistit od mechanických nečistot, prachu a usazenin.
 • Nejprve zkontrolujte zapojení a těsnost cirkulačního okruhu, napusťte bazén vodou a uveďte filtraci do provozu.
 • Změřte a upravte pH použitím patřičných přípravků (pH + / pH -). pH je vhodné udržovat na hodnotě 7,2
 • Ošetřete vodu chlorovou nebo bezchlorovou bazénovou chemií.

 • Filtrace by měla být zapojena a umístěna dle příslušné normy ČSN. Elektrické zapojení je vhodné svěřit kvalifikovanému elektrikáři.
 • Před uvedením pískové filtrace do provozu zkontrolujte, zde hadice a trubky jsou bez překážek (usazeniny apod.), které by ovlivňovaly průtok vody. Prověřte těsnost celého cirkulačního okruhu.
 • Přesvědčte se zda není zanesený filtr hrubých nečistot čerpadla, v nádobě pískové filtrace je dostatečné množství filtračního media a na čerpadle i filtrační nádobě jsou utažené odvodňovací zátky.
 • Přesvědčte se, že čerpadlo je zalito vodou a vytlačuje vodu.

 • V průběhu koupací sezóny byste měli nejméně 1x týdně propláchnout filtrační vložku (písek nebo kartuš).
 • Pravidelně kontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru. Kontrolujte množství rozpustných tablet v plovákovém dávkovači. V případě nutnosti je doplňte.

V závislosti na znečištění bazénu cca 1x týdně vysajte ze dna bazénu hrubé nečistoty za pomocí bazénového vysavače.

Kontrolujte pravidelně množství vody v bazénu a doplňujte ji.

 • V průběhu provozu bazénu se na stěnách usazují nečistoty (vodní kámen, prach, hmyz atd.), zejména silně se usazují na úrovni hladiny vody. Tyto usazeniny jsou nejen nevzhledné,ale podporují tvorbu řas a zákalů.
 • Usazené nečistoty se odstraňují pomocí kartáčů a houbiček na čištění hladinové linky

 • Nečistoty, které klesnou ke dnu (písek, kamínky, atd.) odstraníme pomocí bazénového vysavače.
 • Nečistoty, které zůstávají plavat na hladině, nebo se volně vznášejí ve vodě (hmyz,vlasy,atd.) denně odstraňujeme pomocí síťky.
 • Bazén doporučujeme zakrývat plachtou (krycí, nebo solární), zabráníte tak vniknutí hrubých nečistot.

 • Vyjadřuje kyselost nebo zásaditost vodných roztoků.
 • Neutrální roztok má hodnotu pH 7. Ideální hodnota pro bazény je přibližně 7,2.
  • pH vyšší vede k tvorbě minerálních zákalů, tvorbě kotelního kamene a jiných sraženin.
  • pH nižší způsobuje korozi kovových a betonových povrchů.
 • Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost a účinek všech použitých přípravků na úpravu bazénové vody.
 • Hodnotu upravíte pomocí přípravků pH+ nebo pH-.

 • Zákaly vody mohou vznikat z různých příčin. Například při příliš vysokém pH se tvoří nerozpustné částečky uhličitanu vápenatého,které nezachytí filtrace. Vznikne mléčný zákal. Zákalu se zbavíme úpravou pH na správnou hodnotu a použitím vločkovače.
 • Při napouštění bazénu neupravenou vodou ze studny s vysokým obsahem železa, manganu a mědi dojde vlivem oxidace chlorem k hnědému zákalu.
 • Další zákaly vznikají používáním mýdla nebo saponátů při čištění bazénů. Proto je třeba se mýdla vyvarovat.
 • Zákaly vznikají také rozpouštěním částeček zeminy, barviv nebo organických sloučenin. Těchto zákalů se zbavíme používáním přípravku vločkovač, který vytvoří objemné sraženiny,které klesnou ke dnu a poté se vysají bazénovým vysavačem,nebo se zachytí ve filtraci.

 • Spory řas se do bazénu zanášejí prostřednictvím prachu,deště a větru. Rychle se vyvíjejí působením slunečního světla a teplé vody.
 • Řasy mohou mít barvu zelenou, nažloutlou, hnědou i černou.
 • Dno a stěny bazénu jsou kluzké a mazlavé ,voda páchne.
 • Před ošetřením vody šokovým přípravkem Chlor šok změřte a případně upravte pH pro co nejvyšší účinnost přípravku.
 • Po tomto ošetření je nutné ponechat filtrační zařízení v chodu. U pískových filtrací sledujte tlak na manometru ve filtrační nádobě a v případě potřeby proveďte zpětné propláchnutí.

Je vhodné do vody zejména v teplém období do vody přidávat přípravek proti řasám Algicid

 • Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru a upravte je, je-li to nutné.
 • Přidejte Vločkovač a nepřetržitě filtrujte.

 • Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru a případně je upravte na správnou hodnotu.
 • Přidejte přípravek Ca.
 • Po 24 hodinách přidejte Vločkovač a nepřetržitě filtrujte.

 • Většina pískových filtrací pracuje na stejném principu, proto uvádíme filtraci, kterou považujeme za nejfrekventovanější – písková filtrace se šesticestným ventilem.
 • Polohy šesticenstného ventilu:
  • Filtern-Filtration- filtrace – průtok vody z bazénu přes filtrační náplň zpět do bazénu
  • Rückspülen-Back wash- zpětné praní – průtok vody z bazénu přes filtr v opačném směru do kanalizace, dochází k odplavování hrubých nečistot z filtrační náplně
  • Nachspülen-Rinse- dopírání – průtok vody z bazénu přes filtr do kanalizace, dochází k dočištění a usazování filtrační náplně. Tuto polohu je nutné použít po poloze „zpětné praní“.
  • Zirkulieren-Recirkulate- cirkulace – průtok vody z bazénu mimo filtr zpět do bazénu
  • Geschlossen Closed- uzavření – všechny vstupy ventilu jsou uzavřeny. POZOR!!V této poloze nesmí dojít nikdy ke spuštění filtračního čerpadla jinak hrozí nevratné poškození filtrace!!!
  • Entleerung Waste- vyprázdněn – přímé vypouštění bazénu do kanalizace (mimo filtr)
 • Pozn. u některých filtrů existuje mezipoloha OPEN WINTER otevřeno v zimě – používá se u technologií, které zůstávají i v zimě venku v nevytopených prostorách a u kterých se provádí tzv. zazimování po ukončení sezóny – šachty, přístřešky, garáže apod.

 • při každé manipulaci s šesticestným ventilem musí být vypnuto čerpadlo
 • pokud je čerpadlo v provozu (zapnuto) nesmí být šesticestný ventil v poloze uzavření (Geschlossen, Closed)
 • pokud je čerpadlo v provozu (zapnuto) nesmí být nasávání ani výtlak zpět do bazénu uzavřen
 • pokud čerpadlo je v provozu (zapnuto) musí být v bazénu dostatečné množství vody a nesmí se připustit, aby čerpadlo pracovalo bez vody. (výjimku tvoří samonasávací čerpadla, která mohou jet bez vody cca. 30s – 60s – dávat pozor na zahřátí čerpadla)
 • pravidelně kontrolovat tlak na manometru a případně proprat filtr. (Rückspülen, Back wash)
 • Je nutno dbát na včasné proplachování filtru, kontrolu sítek hrubých nečistot v celém systému.

Je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu k chlazení čerpadla

Filtrace musí být umístěna tak, aby v případě havárie mohla voda volně odtékat a nedošlo k zatopení čerpadla. Pokud je čerpadlo umístěno v šachtě musí být šachta opatřena odtokem tak aby v případě havárie nedošlo k zatopení čerpadla

Instalaci a zapojení filtrace by měl provádět kvalifikovaný technik, vždy si prostudujte návod k použití filtrace a řiďte se pokyny výrobce

Důležité: mezi jednotlivým přepínáním poloh je nutné vypnout čerpadlo, čerpadlo také nesmí být zapnuto při poloze zavřeno (geschlossen)

Nejčastěji používané polohy ventilu:

 • Filtern- Filtration – filtrace je nejpoužívanější filtrační poloha ventilu, při které se bazénová voda odebírá z bazénu (přes skimmer, sací trysky, dnovou výpust, popř. z přepadové nádrže nebo vysavače napojeného na skimmer či sací trysku ) a prochází přes čerpadlo, šesticestný ventil, filtr – filtrační náplň a vrací se zpět do bazénu. (přes výtlační trysky). Při této poloze se filtrační náplň zanáší nečistotami z bazénu. (doba, kdy se filtrační písek zanese nečistotami je závislá na stavu používání a údržby bazénu. Stav znečištění je při běžným filtrování úměrný tlaku ve filtru, který lze odečíst na manometru. Pokud se tlak na manometru zvýší je nutné filtr proprat- poloha ventilu zpětné praní)
 • Rückspülen- Back wash- zpětné praní (propírání) je poloha při které dochází k zvíření filtračního media uvnitř filtru a následnému odplavení hrubých nečistot do kanalizace. Doba propírání vody je závislá na stavu znečištění filtr. písku. (cca. 2-5 min). Při propírání lze znečištění vody kontrolovat na průhledném vizoru umístěném na boku ventilu. Při propírání dochází k vypouštění znečištěné vody do kanalizace, a proto je nutno dávat pozor kolik vody se vypouští. Tuto vodu je pak nutno znovu dopustit do bazénu.
 • Nachspülen – Rinse -dopírání se používá proto, aby se zvířená filtrační náplň usadila zpět ve filtrační nádobě. Odtok vody je opět do kanalizace. Doba dopírání cca. 0,5-3 min.
 • Zirkulieren –Recirkulate – cirkulace je málo používaná poloha ventilu, dochází jen k cirkulaci bazénové vody mimo filtrační písek (používá se např. pro promíchání vody při nadávkování chemie)
 • Geschlossen -Closed– uzavření je málo používaná poloha ventilu, nutná pro uzavření všech průtokových cest. POZOR!!V této poloze nesmí dojít nikdy ke spuštění filtračního čerpadla jinak hrozí nevratné poškození filtrace!!!
 • Entleerung – Waste– vyprázdnění jedná se o vypouštění bazénu, které se může použít k úplnému vypuštění (v případě že bazén má dnovou výpusť), popř. upuštění bazénové vody. Voda odchází přes čerpadlo (mimo filtr) do kanalizace.

Vysavač se používá pro vysávání hrubých nečistot z bazénu

Příslušenství pro vysavač:

 • teleskopická tyč
 • kartáč se sací hlavicí (různé typy)
 • hadice k vysavači
 • skimvac -zařízení k napojení vysavače do sběrače hrubých nečistot (skimmeru)

Návod:

 • Na teleskopickou tyč se připevní kartáč se sací hlavicí a jeden konec vysavačové hadice se nasadí na vysavačovou hadici
 • Druhý konec hadice se přiloží k vratné trysce při spuštěné filtraci (dojde k rychlému zavodnění a vytlačení vzduchu z hadice)
 • Hadice vysavače se nasadí do skimvacu, skimmeru popř. sací trysky a můžeme začít s odsáváním nečistot. (Ventil je nastaven v poloze filtrace) Při velmi silném znečištění dna doporučujeme provádět odsávání nečistot v poloze Waste – vyprázdnění – kdy odsávané nečistoty odházejí přímo do odpadu, aniž by zanášely písek ve filtru. Zde je nutné počítat s úbytkem vody, kterou je nutno po skončení práce opět do bazénu doplnit.
 • Vysávání se opakuje dle potřeby
 • Po skončení činnosti vypnout čerpadlo, odpojit vysavač od skimmeru nebo sací trysky.
 • Zkontrolovat na manometru stav znečištění filtru, popř. proveďte průplach filtrace
 • Zkontrolujte množství vody v bazénu a případně jí doposťte

Vysávání je plně funkční pouze, pokud je skimmer zavodněn nejméně do poloviny světlosti rámečku a nedochází k přisávání vzduchu do vysavače.

Nutno dávat pozor, aby se vysavač pohyboval pod vodou, a aby se nenasával vzduch. Nutno kontrolovat, aby hadice od vysavače byla vždy průchodná.

Jak Vám bazén bude sloužit, to také záleží na jeho vybavení, které si k němu pořídíte.

Základní vybavení bazénu:

 • filtrace (čerpadlo + filtr – pískový)
 • vysavač bazénu – ruční, poloautomatická, automatický
 • sada chemie + tester pro rozbor vody + síťky a kartáče na hrubé nečistoty
 • krycí, solární plachta

Doplňkové vybavení:

 • ohřevy (elektrické, solární)
 • osvětlení
 • desinfekční přístroje
 • mobilní zastřešení
 • atrakce (protiproudy, skluzavky, skákací prkna, masážní trysky, …)

Solární plachta: používá se pro zamezení úniku tepla a odparu vody a částečnému ohřevu vody pří intenzivním slunečním záření. Na hladinu se pokládá zásadně bublinkami dolů a volně plave na hladině bazénu.

Sol. plachta v žádném případě neslouží jako bezpečnostní zábrana ani pro zazimování. Na zimu je třeba solární plachtu očistit usušit a uskladnit jí na nemrznoucím místě. Nikdy nezakrývejte bazén solární plachtou po nadávkování chemie zejména chloru. Výpary chloru (při předávkování či šokovém ošetření vody ) z hladiny bazénu mohou solární plachtu nenávratně poškodit. Po sejmutí solární plachty z hladiny bazénu je nutné solární plachtu uklidit do stínu aby nedocházelo k jejímu přehřátí což může vést k nevratnému poškození. Při stahování solární plachty z bazénu chraňte plachtu před mechanickým poškozením a oděrem. Na solární plachty je vhodné používat rolovací zařízení-rolla, která usnadňují manipulaci z plachtou a omezují mechanické poškození.

Osvětlení: používají se halogenová svítidla nebo svítidla s LED technologií. Osvětlení je napájeno bezpečnostním transformátorem. Osvětlení a jeho zapojení by měl provádět kvalifikovaný technik. POZOR!! Osvětlení se nesmí zapínat pokud není pod vodou jinak hrozí jeho nevratné poškození!!!

Ohřevy: nejčastěji se používá k ohřevu vody v bazénu solární ohřev nebo tepelné čerpadlo. Leze použít i elektrický ohřev nebo tepelný výměník. POZOR!!! Pokud máte zapnutý ohřev vody musí být v provozu také filtrace, jinak hrozí přehřátí ohřevu (je vhodné ohřev elektrotechnicky blokovat při vypnuté filtraci)

Vysavače: princip ručního vysavače je popsán viz. výše. POZOR!!! Je nutno dbát na to, aby jakékoliv hadice nezůstaly volně položené přes okraj bazénu – může se stát, že se přes hadice bazén vypustí. Je vhodné hadice sklízet před sluncem a v nataženém stavu, aby nepopraskaly. Vysavačové hadice chraňte před mrazem.

Desinfekční přístroje: používají se nejčastěji automatické dávkovací systémy, solinátory UV lampy, ionizátory, generátory ozónu. Použití konkrétního zařízení je vhodné konzultovat s technikem, který zajistí i instalaci a nastavení přístroje.

 • Dávejte pozor na manipulaci s elektrickými přístroji u bazénu (rádio, klasický vysavač, el. sekačka, fén …). V žádném případě je nenechávejte u bazénu v pohotovostním stavu, a vůbec ne s dětmi. Některé čistící přístroje používají bezpečných 12 V, přesto je lepší tyto přístroje odpojit než se začnete koupat.
 • Veškeré elektrické zařízení bazénové technologie musí zapojovat kvalifikovaný elektrikář, který zajistí i revizi.
 • Celou technologiii bazénu nechte pravidelně kontrolovat kvafikovaným technikem
 • Pozor na chemii, jakákoliv chemie pro údržbu bazénu je většinou v koncentrovaném stavu a proto je vysoce žíravá a při špatném použití vysoce nebezpečná. Chemii uchovávejte zásadně mimo dosah dětí v originálních baleních, nejlépe na stejném místě. Dodržujte návody k použití. (Nemíchejte různé chemie dohromady). Po použití chemie se vždy dobře opláchněte. Nepodceňujte ochranné prostředky. Na počátku se může zdát, že chemie Vám s kůží nic nedělá, přesto po 5 minutách můžete mít úplně bílé ruce. Chraňte i oděv.
 • U bazénu dávejte pozor nejen na děti, ale i na dospělé. Může se stát, že se i dospělý zraní upadne do bezvědomí a pak se může stejně utopit jako dítě.
 • Skákání do bazénu je dosti nebezpečné. Pokud ho chcete praktikovat, pak radíme s dozorem dospělé osoby. Bazén musí být pro skákání konstrukčně uzpůsoben.
 • Nenechte děti běhat okolo bazénu. Běhání okolo bazénu je velice nebezpečné z hlediska kluzkosti většiny dlažeb.
 • Koupání v bouřce a za deště je přímo životu nebezpečné.
 • Pokud máte zastřešení bazénu musíte dávat pozor na úžeh či úpal, protože většina zastřešení má solární efekt a je pod nimi v létě vysoká teplota. Vhodné je alespoň jeden segment nebo přední čelo sundávat a tím i provětrat prostor bazénu.
 • Vysoká či nízká teplota v bazénu může také způsobit zdravotní potíže, např. křeče a utonutí.
 • Dávejte pozor na děti, aby nepili vodu z bazénu.
 • Zapletení do solární nebo jiné plachty může být životu nebezpečné – nebezpečí utonutí
 • Riziko nebezpečí života nás potkává na každém kroku. Nedopusťte, aby jste litovali, že jste si kdy bazén pořídili.